Üldtingimused

Käesolevad Üldtingimused reguleerivad E20 SERVICE OÜ remonditöökoja (edaspidi Teenuse osutaja) ja teenuse saaja (edaspidi Klient) vahelist õigussuhet Töökäsus,
Kliendilepingus, arvel ja neis viidatud dokumentides kokku lepitud teenus(t)e osutamise (edaspidi Töö) ja varuosade ning muude Teenuse osutaja poolt müüdavate esemete (edaspidi Varuosad) müügi
suhtes. Klienti ja Teenuse osutajat nimetatakse edaspidi eraldi ka Pool ja koos Pooled

Üldtingimused on Töökäsu, hinnakirja, garantiitingimuste ja/või Kliendilepingu ning/või arve lahutamatuks osaks.

Töökäsk,kliendileping või arve loetakse kahe- või enama isiku(lepingupooled)vahel sõlmituks vastavalt VÕS § 9. sätetele

Klient väljendab Töökäsus selgelt milliseid teenuseid ta soovib saada, milliseid Varuosasid tellida ja annab kogu mõistlikult vajalikku informatsiooni, mis võib teenuste kvaliteetseks osutamiseks oluline olla.
Klient vastutab teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni piisavuse ja õigsuse eest.

Teostatud teenuste ja müüdud varuosade eest toimub maksmine sularahas või maksekaardiga E20 SERVICE OÜ kontoris peale töö teostamist ja enne auto või varuosa üleandmist. Kokkuleppel juriidilise isikuga võib maksmine toimuda arvega, kui see on eelnevalt, enne teenuste osutamist ja varuosade müümist kokku lepitud.

E20 SERVICE OÜ võib nõuda töö teostamise või kauba tellimise eest ettemaksu kuni 50% töö või kauba tellimuse maksumusest.

Kliendil on õigus viibida auto remondi juures töökojas ainult erandkorras takistamata seejuures lukksepa, mehaaniku tööd, seadmata ohtu enda ja lukksepa tervist ja vara, samuti firma vara. Kliendil lasub vastutus kahjude eest seoses teostatavate remonttöödega, mis on põhjustatud tema kohalviibimisest. Lisaks rakendatakse lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Kliendile kuuluvaid või tema poolt hangitud varuosade paigaldamise teenust osutab E20 SERVICE vastavalt hinnakirjale. Juhul, kui Kliendi toodud või hangitud varuosa paigaldamisel selgub, et varuosa ei ole mistahes põhjusel Teenuse osutaja hinnangul sobilik ja Klient soovib vastava varuosa asendada Kliendile kuuluva teise seadme või varuosaga, loetakse Kliendi poolt sellise asendusseadme toomisele kuluv aeg Teenuse osutaja lukksepa ooteaja hulka ning selle eest kohustub Klient tasuma vastavalt teenuste osutamise ajatöö hinnakirjale. Teenuse osutajal on õigus keelduda Kliendi materjalide, varuosade ja tarvikute kasutamisest, kui need ei taga Teenuse osutaja hinnangul Töö kvaliteeti või sõiduki hilisemat liiklusohutust. Teenuse osutaja teostab Kliendi materjalide, varuosade ja tarvikute esmase visuaalse kontrolli, kuid Teenuse osutaja ei vastuta mistahes puuduste ega kahjude eest, mis tulenevad Kliendi materjalide, varuosade või tarvikute puudustest või ebasobivusest.

Garantiitingimused vastavad Tarbijakaitseseadusega kehtestatud nõuetele, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud Kliendiga teisiti.

Kaebuste esinemisel palume ühendust võtta Teenuse osutajaga.

 Võlaõigusseaduse (VÕS) § 646 lg 1 kohaselt juhul, kui töö ei vasta lepingutingimustele, võib tellija nõuda töövõtjalt töö parandamist või uue töö tegemist, kui sellega ei põhjustata töövõtjale ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust ja lepingutingimustele mittevastavuse olulisust. Töövõtja võib töö parandamise asemel teha lepingutingimustele vastava uue töö.

 Garantiinõuded ei kuulu täitmisele, kui klient ei teavita remondiettevõtet puuduste ilmnemisel esimesel võimalusel ja/või 
pärast puuduste ilmnemist ja remondiettevõtet teavitades, ei võimaldanud klient vajaliku garantiiremondi läbiviimist esimesel võimalusel.

§ 644.  Töö lepingutingimustele mittevastavusest teatamine

  (1) Tellija peab teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta töö lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijatöövõtu puhul peab tarbija teatama töö lepingutingimustele mittevastavusest töövõtjale kahe kuu jooksul.

VÕS § 23 lg 2 kohaselt peab lepingupool tegema teise lepingupoolega koostööd, mis on teisele poolele vajalik oma kohustuste täitmiseks. Nimetatud sättest tulenevalt lasub tarbijal kohustus võimaldada kauplejal puudus üle vaadata ja anda kauplejale võimalus puuduse kõrvaldamiseks.

 

VÕS § 101 lg 3 kohaselt võlausaldaja ei või tugineda kohustuse rikkumisele võlgniku poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

 

Teenuse osutaja ei garanteeri seadme/süsteemi korrektset tööd, kui klient soovib teostada osalist remonti, mis tegelikult nõuab teiste seadmete/osade korrasolekut või vahetust.

Vahetatud vanad varuosad tagastatakse Kliendile tema nõudmisel auto,sõiduki üleandmise hetkel juhul kui klient on sellest informeerinud klienditeenindajat eelnevalt autot üle andes teenuste osutamiseks. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse, juhul kui see on võimalik.